หัวเรื่อง :    เผยแพร่ผลงาน แจ้งลบกระทู้
  รายละเอียด :

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 กองการศึกษา เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ชื่อผู้รายงาน : นายสราวุธ สมอินสอน หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 กองการศึกษา เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ปีที่รายงาน : 2558 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาล อุโมงค์ 1 ผู้รายงานได้ดำเนินการประเมิน โดยใช้รูปแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) ตามแนวคิดของ สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม (Context) ในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 (2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input) ในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 (3) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process) ในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 และ (4) เพื่อประเมินผลผลิต (Product) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ประชากรที่ใช้ ในการประเมินในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนและ ครูผู้สอน จำนวน 15 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน (ยกเว้นผู้บริหารและผู้แทนครู) นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 92 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 92 คน รวมทั้งสิ้น 206 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ผู้รายงานสร้างเครื่องมือ เป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 4 ฉบับ สำหรับใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการประเมิน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ค่าความถี่และร้อยละ วิเคราะห์ระดับการปฏิบัติโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และ ด้านผลผลิต ใช้ค่าเฉลี่ย () และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () ผลการประเมิน ผู้รายงานสรุปผล ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้ 1. ด้านสภาพแวดล้อม ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ด้านสภาพแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.37) 2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาล อุโมงค์ 1 ด้านปัจจัยเบื้องต้น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.06) 3. ด้านกระบวนการ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ด้านกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.02) 4. ด้านผลผลิต ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ด้านผลผลิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.11)

ผู้ตั้งกระทู้ : สราวุธ สมอินสอน    อีเมลล์ : Dadynonmai@hotmail.com    วันที่ตั้งกระทู้ : 2016-03-14 00:03:04
ผู้ตอบ : 0 ผู้อ่าน : 378
แสดงความคิดเห็น
คำตอบ
ชื่อ
อีเมลล์
ไฟล์ภาพ
 
พิมพ์อักขระ ตามที่คุณเห็นในภาพ วิธีการนี้จะช่วยป้องกันการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ