โครงสร้างการบริหารงานกองทุนออมทรัพย์สวัสดิการประชาชนตำบลอุโมงค์
------------------------------
* คณะกรรมการที่ปรึกษา
        1.  นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์
        2.  ประธานสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์
        3.  ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์
* คณะกรรมการบริหารในระดับตำบล
        1.  ประธานกองทุน
        2.  รองประธานกองทุน จำนวน 2 คน
        3.  กรรมการ
        4.  เหรัญญิก
        5.  ผู้ช่วยเหรัญญิก
        6.  ประชาสัมพันธ์
        7. นายทะเบียน
        8. ผู้ช่วยนายทะเบียน
        9. เลขานุการ
        10. ผู้ช่วยเลขาน
ุการ