-ระเบียบว่าด้วยการจ่ายสวัสดิการ

-ข้อบังคับของกองทุนออมทรัพย์สวัสดิการประชาชนตำบลอุโมงค์