สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกกองทุน
------------------

 1. ต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์
 2. ต้องปฏิบัติตามระเบียบกองทุนออมทรัพย์สวัสดิการประชาชนตำบลอุโมงค์ พุทธศักราช 2552
 3. มีความเสียสละ เห็นประโยชน์ของกองทุนฯ เป็นสำคัญ
 4. มีสัจจะต่อตนเองในการลดรายจ่ายวันละ 1 บาท
 5. เงินสัจจะของสมาชิกที่ฝากไว้จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่สมาชิกลาออกโดยยังไม่เคยได้รับสวัสดิการใดๆ ของกองทุน
 6. สิทธิในการรับสวัสดิการ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
  1. สวัสดิการ ข้อ 1-13 สมาชิกจะต้องออมสัจจะครบ 1 ปี หรือ 365 วัน จึงจะมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการ
  2. สวัสดิการ ข้อ 14-26 สมาชิกจะต้องออมสัจจะออมทรัพย์ครบ 6 เดือน หรือ 180 วัน จึงจะมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการ
 1. สมาชิกจะต้องออมเดือนละ 30 บาท เป็นประจำทุกเดือน ผู้ที่ขาดส่งเงิน 3 ครั้ง จะ

ขาดจากการเป็นสมาชิกกองทุนฯ

*************************