แนวคิดหลัก /ประวัติความเป็นมา    
               

                               เริ่มต้นจากแนวคิดของนายขยัน  วิพรหมชัย (อดีตนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์) ในปี 2549 ได้เล็งเห็นถึง การออมตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนำไปสู่การปฏิบัติจริง เริ่มทำในหมู่บ้านของตนเอง คือบ้านชัยสถาน หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อ.เมือง  จ.ลำพูน ดำเนินการโดยผู้ที่เป็นได้รับความนับถือในชุมชนและคนที่มีความสามารถในชุมชน มาให้แนวคิด ข้อเสนอแนะและประเมินความเป็นไปได้ของการจัดตั้งกลุ่มเงินออมของแต่ละหมู่บ้าน โดยมีหลักคิดที่ว่า “ข้าราชการ เจ้าพนักงานของรัฐ กลุ่มรัฐวิสาหกิจ พนักงานห้างร้าน บริษัท ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานที่ตนเองสังกัด แต่ยังมีประชาชนกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่ได้รับการดูแลในการจัดสวัสดิการอย่างทั่วถึง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ประชาชนกลุ่มนี้ได้รับการดูแลให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับการดูแลจากหน่วยงาน ทำให้ตัวเองเป็นคนที่มีคุณค่าในสังคม” ปี  2550ได้มีแนวความคิดร่วมกันที่จะให้มีการออมซึ่งเป็นการออมในลักษณะ ให้สัจจะต่อตนเอง ต่อชุมชน ต่อเพื่อน ๆ ในสังคม เพียงออมไว้วันละ 1 บาทภายใต้หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง จึงเกิด “กลุ่มออมทรัพย์สวัสดิการประชาชนตำบลอุโมงค์” ขึ้นและเกิดการต่อยอดกระตุ้นให้ชุมชนได้คิดกิจกรรมเพื่อชุมชนในการนำเงินออมมาใช้เป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกเงินออม จะพิจารณาให้ครอบคลุมทั้ง 4 ลักษณะ คือ เกิด แก่ เจ็บ ตาย แนวทางสวัสดิการเหล่านี้ ซึ่งจะนำข้อมูลทั้งเงินออม และ เงินรายได้ที่มีอยู่มาพิจารณาร่วมกันทำเป็นเกณฑ์การช่วยเหลือด้านต่าง ๆ แล้วออกเป็นระเบียบปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นกติกาสำหรับใช้ร่วมกัน