โครงสร้างสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์์


                                                  
  นายประยูร บุญธรรม

   ประธานสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์

                                                 
  นายสมาน  สุภสินธุ์

       รองประธานสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์
 
  
นายชาญชัย  ทิพย์มณ
 เลขานุการสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์
สมาชิกสภาเทศบาล

 


นางอัมพร ชัยธรรม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 

นายเสกสรรค แก้วเมืองมูล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 

นายยรรยงค์ สาริขิต
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 

นายสมาน  สุภสินธุ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 

นายวิทยา  โพธา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายฉลองชัย  ปันเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 

นายสมศักดิ์  กันทะอุโมงค์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 

นายประพันธ์ เสมอใจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายบุญส่ง ศรีทิพย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 

นายชาญชัย ทิพย์มณี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 
       
นายประยูร บุญธรรม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2          

นายสวัสดิ์ อุ่นอุโมงค์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2