ประกาศปปช.เรื่องกำหนดตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ฯ
พรบ.เทศบาล
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2509
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของอปท.พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนฯ
ระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาอปท.
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบว่าด้วยการรับเงิน
ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2554