สถานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร

ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลอุโมงค์

ตั้งอยู่ในอาคารพระปกเกล้า  ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์

234 หมู่ที่ 5 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน