ความเป็นมาและแนวทางการพัฒนาของศูนย์

ปี 2540 - 2541 เกษตรกรส่วนใหญ่ในตำบลอุโมงค์และพื้นที่ใกล้เคียงได้ปรับพื้นที่นาของตนเอง โดยการยกร่องปลูกลำไย มีการผลิตแบบพึ่งพิงสารเคมีทางการเกษตร ใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลงในการเพิ่มผลผลิต ทำให้มีผลผลิตลำไยออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาหลายด้านเช่นต้นทุนการผลิตสูง ราคาผลผลิตตกต่ำ มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และระบบสุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภค

ปี 2542 เทศบาลยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลอุโมงค์ การการส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรกลุ่มต่าง ๆ ส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือน ส่งเสริมการพัฒนาด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านสาธารณูปโภคและการบริหารจัดการองค์กร โดยสนับสนุนรวมกลุ่มและร่วมกันวางแผนการผลิต พัฒนาพื้นที่ของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้เกษตรกรเริ่มมองเห็นถึงสภาพปัญหาที่ตนเองประสบอยู่และเริ่มหาทางออกให้กับปัญหาของตนเอง โดยการจัดทำบัญชีครัวเรือน รายรับ รายจ่าย เกษตรกรบางคนมีแนวคิดการปลูกไม้ผลและ พืชผักสวนครัวหมุนเวียนในพื้นที่ของตนเอง เพราะตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพของตนเอง

ปี 2543-2551 เกษตรกรบางกลุ่มเริ่มตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้สารเคมี ประกอบกับหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ให้การสนับสนุนการทำการเกษตรแบบปลอดภัย ลดการใช้สารเคมีในการเกษตร ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชผักสวนครัวบริโภคในครัวเรือนของตนเอง ทำให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตที่ลดลง มีการปลูกพืช ที่หลากหลายมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเพาะปลูก

ปี 2552 เทศบาลตำบลอุโมงค์ได้ส่งเสริมเกษตรกรที่สมัครใจที่มีแนวคิดที่จะทำการเกษตรแบบผสมพึ่งพาตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ลดการกู้ยืมเงินจากภายนอกเข้าร่วมโครงการครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง 84 ครัวเรือนทำความดีถวายในหลวง สนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และหนุนเสริมความรู้ทางเทคนิควิชาการต่างๆ ให้กับเกษตรกร การส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีและทางด้านจิตใจ และมีการพัฒนาชีวิตและชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นขั้นตอน เพื่อขยายผลทางความคิดและรูปธรรมไปยังเกษตรกรกลุ่มอื่นๆ ในพื้นที่ต่อไป

ปี 2553 มีการฝึกอบรมผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนมีการขยายเครือข่ายครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น 84 ครัวเรือน มีการคัดเลือกคณะกรรมการครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง และจัดตั้งกองทุนครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียงตำบลอุโมงค์ช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกในการทำกิจกรรมต่าง ๆ และเข้าร่วมกับ สกว.โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงห่าง ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนให้มีความสามารถในการพึ่งตนเองโดยการมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลอุโมงค์และชุมชน ระยะที่ 1

 

ปี 2554 มีการฝึกอบรมผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนมีการขยายเครือข่ายครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น 84 ครัวเรือน รวม 252 ครัวเรือน ดำเนินโครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงห่าง ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนให้มีความสามารถในการพึ่งตนเองโดยการมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลอุโมงค์และชุมชน ระยะที่ 2 มีการจัดกิจกรรมร่วมกันทำความดี เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษา มีการจัดประกวดครัวเรือนตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงและมอบรางวัลครัวเรือนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 84 ครัวเรือน

ปี 2555 การดำเนินโครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงห่าง ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนให้มีความสามารถในการพึ่งตนเองโดยการมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลอุโมงค์และชุมชน ระยะที่ 3 มีการเชื่อมโยงเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ในชุมชน มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมในชุมชนส่งเสริมเกษตรกรเกิดการเรียนรู้และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการผลิตและการบริโภคของตนเอง มีการพัฒนาพื้นที่ของตนเองและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง