ศูนย์ครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง
                ศูนย์ครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการดำเนินงานด้านการเผยแพร่องค์ความรู้และการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกิดขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มคนที่สนใจในแนวทางการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการฝึกอบรมปรับเปลี่ยนแนวคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน    ในกลุ่มสมาชิก ขยายเครือข่ายสมาชิกในชุมชน โดยมีการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภายนอกที่หนุนเสริมองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ 
       
แนวคิดหลัก

คำอธิบายแนวคิดหลัก
ครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง เกิดจากการรวมตัวของครัวเรือนที่มีความสนใจในการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ได้สมัครใจเข้าร่วมเป็นสมาชิก มีการฝึกอบรมด้านการทำเกษตรธรรมชาติและการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวเกษตรธรรมชาติ ขยายเครือข่ายสมาชิกในหมู่บ้านต่าง ๆ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แกนนำชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและ        นอกพื้นที่หนุนเสริมด้านงบประมาณ การพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ  มีครัวเรือนที่สนใจสมัครเข้าร่วมและผ่านกระบวนการฝึกอบรมจำนวน 252 ครัวเรือน มีการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมเช่น กลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ กลุ่มทำนา กลุ่มพืชผัก กลุ่มพลังงานทดแทน กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มผลิตน้ำหมักชีวภาพ กลุ่มแปรรูปผลผลิต สนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และหนุนเสริมความรู้ทางเทคนิควิชาการต่างๆ ส่งเสริมให้  แต่ละครัวเรือนสามารถพึ่งตนเองได้ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีและทางด้านจิตใจ และมีการพัฒนาชีวิตและชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นขั้นตอน เพื่อขยายผลทางความคิดและรูปธรรมไปยังเกษตรกรกลุ่มอื่นๆ ในพื้นที่ โดยสมาชิกแต่ละคนได้ร่วมกัน      ทำความดี 7 ประการ และนำความดีที่ได้กระทำนั้นน้อมถวายเพื่อเป็น  พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ    พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ท่านมี  พระชนมายุครบ 84 พรรษา ในปี 2554 ซึ่งถือเป็นโครงการ ที่เน้นการพัฒนาครัวเรือนเชิงคุณภาพอย่างมีคุณธรรม   โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและร่วมกันทำความดี       7 ประการในครัวเรือนของตนเองคือ  
          1. เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ทำกินของตนตามแนวคิด “ย้ายป่ามาอยู่บ้าน”   ปลูกป่า 3 อย่าง   ประโยชน์  4  อย่าง ตามแนวทางพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และใช้เกษตรอินทรีย์หรือเกษตรธรรมชาติเป็นแนวทางในการทงานด้านการเกษตรการประมงและการปศุสัตว์
        2. เข้ารวมกลุ่มกับสมาชิกครัวเรือนอื่นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก
        3. ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ โดยใช้หลักพึ่งตนเองตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
        4. จัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อให้ทราบข้อมูลรายรับ – รายจ่ายในครัวเรือนของตนเอง
        5. คัดแยกขยะโดยนำของอินทรีย์ (ที่ย่อยสลายได้) มาเป็นปุ๋ยหมักในครัวเรือน
        6. ประหยัดพลังงาน  ได้แก่ไฟฟ้า  ประปาและโทรศัพท์
        7. จัดครัวเรือนให้สะอาด ร่มรื่น ถูกสุขอนามัย