Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

img1 img2 img3

ต้อนรับคณะดูงานจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแพร่
ชื่อโครงการ : ต้อนรับคณะดูงานจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแพร่
ระยะเวลาดำเนินการ : 2013-03-14 ถึง 2013-03-14
หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักปลัด
สถานที่ดำเนินการ : -
 
สรุปผลการดำเนินการ
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การทำนาหนึ่งไร่หนึ่งแสนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ การเลี้ยงปลาหมอไทย คณะดูงานจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแพร่ ตามโครงการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2556 หลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 60 คน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลอุโมงค์
 
ภาพกิจกรรม