Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

img1 img2 img3

ต้อนรับคณะดูงานจาก เกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง จ.ลำพูน
ชื่อโครงการ : ต้อนรับคณะดูงานจาก เกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง จ.ลำพูน
ระยะเวลาดำเนินการ : 2013-02-21 ถึง 2013-02-21
หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักปลัด
สถานที่ดำเนินการ : -
 
สรุปผลการดำเนินการ
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ต้อนรับคณะดูงานจากเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง กระบวนการผลิตพืชอินทรีย์ การผลิตปุ๋ยชีวภาพ ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลอุโมงค์ และเยี่ยมชมสวนผักพื้นบ้านของแม่อุษา วีระสะ บ้านกอม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลอุโมงค์
 
ภาพกิจกรรม