Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

img1 img2 img3

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2557
ชื่อโครงการ : โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2557
ระยะเวลาดำเนินการ : 2014-07-15 ถึง 2014-07-31
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา
สถานที่ดำเนินการ : การประสานความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับชุมชน เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กทั้งทางตรงและทางอ้อม การเยี่ยมบ้านเด็ก ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้น ควรได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลสถานะทางบ้าน ให้คำแนะนำเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก และการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของเด็กนักเรียน เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างครูผู้ดูแลเด็กกับผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในการเอาใจใส่และแก้ไขพฤติกรรม ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
สรุปผลการดำเนินการ
๑. ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการสนับสนุนกิจกรรม ๒. เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการที่จะร่วมมือกันพัฒนาเด็กให้เต็มศักยภาพ ๓. เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์มีพัฒนาการด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสม ๔. ผู้ปกครองนักเรียนเกิดความเชื่อมั่นและสนใจที่จะนำเด็กเข้าศึกษาต่อระดับอนุบาล ๑ ที่โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑
 
ภาพกิจกรรม

<br />
<b>Notice</b>:  Undefined index: pro_name in <b>/home/umongcit/domains/umongcity.go.th/public_html/pro_detail2.php</b> on line <b>332</b><br />

<br />
<b>Notice</b>:  Undefined index: pro_name in <b>/home/umongcit/domains/umongcity.go.th/public_html/pro_detail2.php</b> on line <b>332</b><br />

<br />
<b>Notice</b>:  Undefined index: pro_name in <b>/home/umongcit/domains/umongcity.go.th/public_html/pro_detail2.php</b> on line <b>332</b><br />

<br />
<b>Notice</b>:  Undefined index: pro_name in <b>/home/umongcit/domains/umongcity.go.th/public_html/pro_detail2.php</b> on line <b>332</b><br />

<br />
<b>Notice</b>:  Undefined index: pro_name in <b>/home/umongcit/domains/umongcity.go.th/public_html/pro_detail2.php</b> on line <b>332</b><br />

<br />
<b>Notice</b>:  Undefined index: pro_name in <b>/home/umongcit/domains/umongcity.go.th/public_html/pro_detail2.php</b> on line <b>332</b><br />