Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

img1 img2 img3

โครงการนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถวายเทียนพรรษา 2557
ชื่อโครงการ : โครงการนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถวายเทียนพรรษา 2557
ระยะเวลาดำเนินการ : 0000-00-00 ถึง 0000-00-00
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา
สถานที่ดำเนินการ : เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมไทย เทศบาลตำบลอุโมงค์จึงได้จัดทำโครงการนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถวายเทียนพรรษา เพื่อส่งเสริมการรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามตั้งแต่เยาว์วัย และให้เด็กได้ตระหนักถึงความเป็นไทย และมีส่วนร่วมในการสืบทอดประเพณีทางพุทธศาสนา ให้คงอยู่ต่อไป
 
สรุปผลการดำเนินการ
บุคลากรครู เด็กนักเรียนและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ได้ให้ความร่วมมือในการถวาย ปัจจัย สังฆทาน และถวายเทียนพรรษา โดยพร้อมเพรียงกัน การเดินทางไปวัดกอม่วงได้รับความอนุเคราะห์จากฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดูแลการตลอดการเดินทาง นักเรียนสนใจเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ในวัด เจ้าอาวาสให้ความรู้และทำกิจกรรมร่วมกัน
 
ภาพกิจกรรม