Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

img1 img2 img3

วันสำคัญศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กิจกรรมวันไหว้ครู)2557
ชื่อโครงการ : วันสำคัญศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กิจกรรมวันไหว้ครู)2557
ระยะเวลาดำเนินการ : 0000-00-00 ถึง 0000-00-00
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา
สถานที่ดำเนินการ : ครูเป็นผู้คอยดูแลเอาใจใส่ รองจากบิดา-มารดา สังคมไทยตั้งแต่สมัยโบราณจึงนิยมที่จะมีการครอบครูและไหว้ครู เมื่อจะเล่าเรียนวิทยาการแขนงใด ๆ ก็ตามหรือเมื่อเรียนจบแล้วก็จะมีการหวนรำลึกถึงพระคุณครู เป็นการวันไหว้ครู เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้เด็กได้ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย เป็นการแสดงความเคารพครูบาอาจารย์ แสดงถึงความนอบน้อม ถ่อมตน ความกตัญญูรู้คุณครูบาอาจารย์ และความกตัญญูนั้นเป็นเครื่องหมายของคนดี ด้วยเหตุนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมวันสำคัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (วันไหว้ครู) ขึ้น
 
สรุปผลการดำเนินการ
นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้ปกครองนักเรียนให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมพานไหว้ครูและกรวยดอกไม้ นักเรียนได้ร่วมกันกล่าวคำบูชาครู อันถือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย
 
ภาพกิจกรรม