Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

img1 img2 img3

วันสำคัญศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
ชื่อโครงการ : วันสำคัญศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
ระยะเวลาดำเนินการ : 0000-00-00 ถึง 0000-00-00
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา
สถานที่ดำเนินการ : เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า รัฐบาลประกาศจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีั ๒๕๕๗ ภายใต้คำขวัญวันเด็กประจำปีพ.ศ. ๒๕๕๗ ว่า กตัญญู รู้หน้าที่ เ็ป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง
 
สรุปผลการดำเนินการ
เด็กได้รับความสนุกสนานจากการจัดกิจกรรมอย่างทั่วถึง ผู้ปกครองเด็ก และหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนของขวัญของรางวัลให้กับเด็ก ๆ
 
ภาพกิจกรรม