Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

img1 img2 img3

เรียนรู้สู่โลกกว้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์
ชื่อโครงการ : เรียนรู้สู่โลกกว้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์
ระยะเวลาดำเนินการ : 2014-01-17 ถึง 2014-01-17
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา
สถานที่ดำเนินการ : ศูนย์พัฒนาเ็ด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยในปีนี้ เทศบาลตำบลอุโมงค์ได้จัดโครงการขึ้นเป็นปีที่ ๖ คณะครูได้นำเด็ก ๆ ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ โดยก่อนเริ่มเดินทาง รองนายกเทศมนตรีท่านรองอรวรรณ ขว้างจิตต์ ได้พบปะกับผู้ปกครอง เด็ก ๆ และผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ได้เที่ยวชมบรรดาสัตว์ต่าง ๆ ภายในสวนสัตว์ ชมหมีแพนด้า และเข้าชมซูอควาเรียม
 
สรุปผลการดำเนินการ
เด็ก ๆ และผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ได้เที่ยวชมบรรดาสัตว์ต่าง ๆ ภายในสวนสัตว์ ชมหมีแพนด้า และเข้าชมซูอควาเรียม ในงานนี้เด็ก ๆ และผู้ปกครองได้รับความสุขและความสนุกมากมาย
 
ภาพกิจกรรม