Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

img1 img2 img3

กิจกรรมรับคณะดูงานจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
ชื่อโครงการ : กิจกรรมรับคณะดูงานจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
ระยะเวลาดำเนินการ : 0000-00-00 ถึง 0000-00-00
หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักปลัด
สถานที่ดำเนินการ : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 
สรุปผลการดำเนินการ
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ต้อนรับคณะดูงานจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง มีการบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในการดำรงชีวิตและการทำงาน การพัฒนาชุมชนให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น
 
ภาพกิจกรรม