Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

img1 img2 img3

โครงการสร้างสังคมที่ห่วงใย สานสามวัยที่ผูกพัน
ชื่อโครงการ : โครงการสร้างสังคมที่ห่วงใย สานสามวัยที่ผูกพัน
ระยะเวลาดำเนินการ : 0000-00-00 ถึง 0000-00-00
หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักปลัด
สถานที่ดำเนินการ : ศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตำบลอุโมงค์ และ วัดจำนวน 9 วัด ในอำเภอเมืองลำพูน และอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
 
สรุปผลการดำเนินการ
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ได้ดำเนินโครงการ โครงการสร้างสังคมที่ห่วงใย สานสามวัยที่ผูกพัน กิจกรรม มี ๒ กิจกรรม ๑. กิจกรรม"มหกรรมรวมพลคนพิการตำบลอุโมงค์" ตลาดนัดสุขภาพสำหรับคนพิการ ๒. กิจกรรมทำบุญไหว้พระชำระจิตใจ ๙ วัด จังหวัดลำพูน ทั้ง 2 กิจกรรม ได้รับความสนใจ ความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการมากกว่าตามจำนวนที่กำหนดไว้
 
ภาพกิจกรรม