Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Loading
img1 img2 img3

  
รางวัล : " กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลอุโมงค์ " รับโล่รางวัลชนะเลิศด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนที่ดีและมีธรรมาภิบาลดีเด่น แห่งปี 2559
วันที่รับรางวัล : 16-03-2559
ไฟล์ :
 

" กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลอุโมงค์ " รับโล่รางวัลชนะเลิศด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนที่ดีและมีธรรมาภิบาลดีเด่น แห่งปี 2559 ... เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ณ ห้องภัทรรวมใจ ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย นางอรวรรณ ขว้างจิตต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ (เลขากองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลอุโมงค์) พร้อมคณะกรรมการกองทุนฯ เข้ารับโล่รางวัลชนะเลิศด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนที่ดีและมีธรรมาภิบาลดีเด่น แห่งปี 2559 ซึ่งกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลอุโมงค์ ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการการตัดสินของภาคีเครือข่าย 7 องค์กรมี 4 สถาบันร่วมกันจัดให้มีพิธีมอบรางวัล ประกอบด้วย สถาบันป๋วย อึ้งภากรณ์, ธนาคารแห่งประเทศไทย, ถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, และสมาคมธนาคารไทย โดยมี ม.ร.ว.ปรีดียาธร เทวกุล ประธานกรรมการสถาบันป๋วย อึ้งภากรณ์ ในนาม 4 สถาบัน มอบรางวัล กองทุนสวัสดิการชุมชน คือ การสร้างหลักประกันเพื่อความมั่นคงของคนในชุมชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งเรื่องของคุณภาพชีวิต รวมถึงปฎิสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชน โดยเฉพาะระบบการช่วยเหลือตั้งแต่การ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ก่อให้เกิดรายได้ ลดรายจ่าย นำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน เพราะหัวใจของการจัดสวัสดิการชุมชน คือ การพึ่งตนเองและการช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเคารพ และการอยู่ร่วมกัน กับธรรมชาติอย่างเห็นคุณค่าและการมีส่วนร่วมทุกระดับ

66

66

66