ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์

ผู้เขียน : นิติพงษ์ จันต๊ะราชา เข้าชม : 263 วันที่ประกาศ : 15 พ.ค. 2557 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ


ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
------------------------------
ด้วย เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน มีความประสงค์จะสอบราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ ในภาคเรียนที่ 1/2557 จำนวน 132 วัน (เว้นวันหยุดราชการ) โดยจัดให้มีอาหารกลางวัน 1 มื้อ ต้องประกอบด้วย ข้าวสวย อาหารอย่างน้อย 1 อย่าง และขนมหวานหรือผลไม้ตามฤดูกาล หรือตามที่เทศบาลตำบลอุโมงค์กำหนด ซึ่งต้องถูกต้องตามหลักโภชนาการและครบ 5 หมู่ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือข้อแนะนำที่เทศบาลตำบลอุโมงค์กำหนด รวมทั้งเก็บล้างภาชนะที่ใช้ในการรับประทานอาหารและแก้วน้ำดื่มให้สะอาดเรียบร้อย
ราคากลาง ราคา 20 บาท ต่อคนต่อวัน
ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานสอบราคาดังกล่าว
2. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
3. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็น คู่สัญญา(ผู้เสนอราคา) กับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดัวยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e – GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
4. คู่สัญญาต้องรับเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้
5. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
6. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
7. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลอุโมงค์ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
กำหนดยื่นซองสอบราคา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 (ในวันเวลาราชการ)และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ เลขที่ 234 ถนนลำพูน - เชียงใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ถึง 22 พฤษภาคม 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-5398-3234 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557

(นายขยัน วิพรหมชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์