รับสมัครบุคคลเพื่อทำงานชั่วคราวรายวัน โครงการจ้างแรงงานผู้ว่างงาน เพื่อสร้างประสบการณ์สู่การมีอาชีพที่มั่นคง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ผู้เขียน : ธุรการกลางสภา เข้าชม : 245 วันที่ประกาศ : 20 พ.ย. 2556 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ


ด้วยเทศบาลตำบลอุโมงค์ ได้ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง หรือผู้ที่ไม่มีงานทำเนื่องจาก
ขาดประสบการณ์ ที่อยู่ในพื้นที่รวม ๑๑ ชุมชนตำบลอุโมงค์ซึ่งผู้ประสบปัญหาเหล่านี้ ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว
เป็นจำนวนมาก เทศบาลตำบลอุโมงค์ จึงได้จัดทำโครงการ
จ้างแรงงานผู้ว่างงาน เพื่อสร้างประสบการณ์สู่การมีอาชีพที่มั่นคง
ประจำปี ๒๕๕๗ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงาน
ให้มีงานทำ(ชั่วคราว) มีประสบการณ์จากการทำงาน
และไปสู่การมีงานทำหรือมีอาชีพที่มั่นคง แบ่งเบาภาระ
ของครอบครัวผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง และนำรายได้ไปจุนเจือใช้จ่าย
ในครอบครัว รวมทั้ง เป็นการป้องกันการเกิดปัญหาสังคมที่อาจเกิดขึ้น
ในระดับชุมชน และ ระดับประเทศดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าว และการจ้างงานชั่วคราว
(รายวัน) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตรงตามระเบียบฯ เทศบาลฯ จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อทำงานชั่วคราวรายวัน ดังนี้๑. ประเภทพนักงานชั่วคราว และตำแหน่งที่รับสมัคร

ประเภท พนักงานชั่วคราวรายวัน ลักษณะงาน การดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่ งานเทศกาล กิจกรรมโครงการต่าง ๆ และปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง ปัญหาหมอกควัน อุทกภัย และปัญหาทางสังคมที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน รวมทั้ง ปฏิบัติงานตามภารกิจที่เทศบาลฯ มอบหมายและกำหนด๒. คุณสมบัติของผู้สมัครและลักษณะของงานที่รับผิดชอบ

๒.๑ เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ
๒.๒ มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีความขยัน และมีความอดทน
๒.๓ มีความพร้อมที่จะทำงาน และ เป็นผู้เสียสละ
๒.๔ เป็นผู้ว่างงาน หรือผู้ถูกเลิกจ้าง ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว
๒.๕ สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจงานตามที่เทศบาลตำบลอุโมงค์มอบหมายและกำหนด ได้อย่างเต็มความสามารถ๓. อัตราค่าจ้างและระยะเวลาการจ้าง

อัตราค่าจ้างรายวันละ ๒๕๐ ถึง ๓๐๐ บาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ภารกิจปริมาณงานของเทศบาลฯ และ ทักษะฝีมือความชำนาญในภารกิจงานที่ปฏิบัติ โดยเริ่มจ้างงานและปฏิบัติงานตั้งแต่เดือน ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป๔. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

๔.๑ มีสัญชาติไทย และเชื้อชาติไทย
๔.๒ เป็นบุคคลที่อยู่อาศัยในพื้นที่ตำบลอุโมงค์
๔.๓ เพศหญิง หรือ เพศชาย มีอายุตั้งแต่ ๒๓ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๖๐ ปี
๔.๔ ต้องเป็นบุคคลที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด และอบายมุขต่าง ๆ
๔.๕ เป็นผู้มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบในภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย๕. วัน เวลา และ สถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ว่างงาน หรือ ผู้ถูกเลิกจ้างจากนายจ้าง ที่มีความประสงค์จะทำงานชั่วคราวรายวัน มาสมัครงานด้วยตนเอง ณ ฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักปลัด ตั้งแต่วันที่ ๑๙ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (ในวันและเวลาราชการ) หรือขอทราบรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๙๘-๓๒๓๔ ต่อ ๑๐๓๖. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัครงาน

๖.๑ เอกสารแสดงผลการเรียน (ใบ รบ.หรือ Transcrip) (ถ้ามี)
๖.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ รูป
๖.๓ ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
๖.๔ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครพร้อมเซ็นรับรองสำเนาฯ จำนวน ๑ ฉบับ
๖.๕ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาฯ จำนวน ๑ ฉบับสอบถามรายละเอียดเพิมเติม โทร 053 983 234 ต่อ 103