ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บริเวณ ข้างบ้านนายเฉลิม เผ่าก๋า ถึง บ้านอุทุมพร มณีขัตย์ บ้านแม่ร่องน้อย หมู่่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้เขียน : นิติพงษ์ จันต๊ะราชา เข้าชม : 69 วันที่ประกาศ : 16 ธ.ค. 2564 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ


ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บริเวณ ข้างบ้านนายเฉลิม เผ่าก๋า ถึง บ้านอุทุมพร มณีขัตย์ บ้านแม่ร่องน้อย หมู่่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
ตามประกาศ เทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บริเวณ ข้างบ้านนายเฉลิม เผ่าก๋า ถึง บ้านอุทุมพร มณีขัตย์ บ้านแม่ร่องน้อย หมู่่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๐๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บริเวณ ข้างบ้านนายเฉลิม เผ่าก๋า ถึง บ้านอุทุมพร มณีขัตย์ บ้านแม่ร่องน้อย หมู่่ที่ ๑๑ จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท พี.ที.ชัย ไล้ท์ติ้ง แอนด์ อินดัสทรี จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์)
นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์