เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ และ ผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในพื้นที่ตำบลอุโมงค์ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2566

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 477 วันที่ประกาศ : 8 ต.ค. 2564 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ และ ผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในพื้นที่ตำบลอุโมงค์ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2566

เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ และ ผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในพื้นที่ตำบลอุโมงค์ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2566
** โดยเปิดรับลงทะเบียน เป็น 2 ช่วง
>ช่วงที่ 1 ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564- พฤศจิกายน 2564
>>ช่วงที่ 2 ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2565 - กันยายน 2565
วันและเวลาราชการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
**คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน **
1. เป็นผู้เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2506
2.เป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลอุโมงค์
3. ไม่เคยได้รับสิทธิสวัสดิการเป็นรายเดือนจากรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท.
** เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียน *
1.บัตรประจำตัวประชาชน
2.ทะเบียนบ้านฉบับจริง
3.บัญชีธนาคารใดก็ได้ ที่มีความเคลื่อนไหว
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลอุโมงค์ โทร 053-983234 ต่อ 112