ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕64

ผู้เขียน : ธุรการกลางสภา เข้าชม : 116 วันที่ประกาศ : 26 ส.ค. 2564 ไฟล์ : ดาวโหลด

งานกิจการสภา ได้กำหนดนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ วาระที่ 3 ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ ในวันที่ 30 สิงหาคม ๒๕64 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุม ไฟล์ที่แนบ