ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕64

ผู้เขียน : ธุรการกลางสภา เข้าชม : 236 วันที่ประกาศ : 15 ม.ค. 2564 ไฟล์ : ดาวโหลด

งานกิจการสภา ได้กำหนดนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อพิจารณางานในกิจการสภาเทศบาลและเรื่องอื่นๆ ที่เป็นอำนาจหน้าที่ของสภา รายละเียอตามระเบียบวาระการประชุมไฟล์เอกสารทีแนบมาพร้อมนี้