ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ของเทศบาลตำบลอุโมงค์

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 234 วันที่ประกาศ : 14 ก.ย. 2563 ไฟล์ : ดาวโหลด
news%20system/ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ของเทศบาลตำบลอุโมงค์

...ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ซักซ้อมการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล ที่ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด รวมถึงตรวจสอบสถานะการดำรงชีวิตและการย้ายภูมิลำเนา จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ และตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีผู้มีสิทธิที่รับเงินผ่านธนาคาร จากรายงานผลการตรวจสอบของกรมบัญชีกลาง ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน นั้น
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ จึงดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามหนังสือซักซ้อมดังกล่าว โดยให้ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ดำเนินการดังนี้
1. ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ไม่ต้องแสดงตนเพื่อยืนยันบัญชี โดยเทศบาลตำบลอุโมงค์ จะดำเนินการตรวจสอบจากระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ผู้สูงอายุ และคนพิการ ที่รับเงินเบี้ยยังชีพโดยการมอบอำนาจที่มีความประสงค์ จะดำเนินการมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับเงินแทน ต้องดำเนินการมอบอำนาจใหม่ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวจะเริ่มรับเงินแทนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยผู้สูงอายุ และ คนพิการ สามารถยื่นเอกสารการมอบอำนาจ เพื่อรับเงินแทนได้ตั้งแต่วันที่ 14 - 30 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลอุโมงค์ ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ สามารถขอทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5398-3234 ต่อ 112
*** จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ***