... โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ ในสังกัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดโครงการ ธนาคารความดี ประจำปี ๒๕๖๓ สร้างเสริมพลังร่วมกันทำความดี สนับสนุนให้นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 180 วันที่ประกาศ : 15 ก.ย. 2563 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/...  โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ ในสังกัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดโครงการ ธนาคารความดี ประจำปี ๒๕๖๓ สร้างเสริมพลังร่วมกันทำความดี สนับสนุนให้นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม

... โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ ในสังกัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดโครงการ ธนาคารความดี ประจำปี ๒๕๖๓ สร้างเสริมพลังร่วมกันทำความดี สนับสนุนให้นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม
... วันนี้ ( ๑๕ ก.ย.๖๓ ) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ อาคารจามจุรี โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธานและร่วมกิจกรรมโครงการธนาคารความดี ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีนางสาวบรรณฑรวรรณ คำจิแจ่ม ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ทั้งนี้ การจัดโครงการดังกล่าว เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนดำเนินชีวิตตามหลักของศีลธรรมในพระพุทธศาสนา สร้างเสริมพลังร่วมกันทำความดี สนับสนุนให้นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อสร้างสุขให้กับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมโดยรวม และสร้างกระบวนการเรียนรู้ คุณค่าของการทำความดี และมั่นใจในการทำดีและไม่ย่อท้อกับการทำความดี
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้กระทำความดี
เพื่อปลูกจิตสำนึกในการดำเนินชีวิตตามหลักของศีลธรรมในพระพุทธศาสนา
สร้างเสริมพลังร่วมกันทำความดี เพื่อให้เกิดสังคมแห่งความสุข และมีความเข้มแข็งที่ยั่งยืน
#ไม่ว่าวันไหนๆก็รักอุโมงค์
#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121