เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 1315 วันที่ประกาศ : 9 ก.ย. 2563 ไฟล์ : ดาวโหลด
news%20system/เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน มีความประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๓ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน (ก.ท.จ.) ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๗ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ข้อ ๑๘ และ ข้อ ๑๙ จึงประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียด ดังนี้
*** ๑.ประเภทและตำแหน่งที่สมัคร
๑.๑ ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานจ้างตามภารกิจ
๑.๑.๑ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ อัตรา
๑.๑.๒ ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง จำนวน ๑ อัตรา
๑.๑.๓ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
๑.๑.๔ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน ๑ อัตรา
๑.๑.๕ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จำนวน ๑ อัตรา
*** ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
ผู้ซึ่งจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ
ความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
(๑๐) สำหรับพระภิกษุสามเณร ไม่สามารถสมัครและไม่อาจเข้ารับการคัดเลือกได้
ทั้งนี้ตามหนังสือของกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙ / ๒๕๑๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๒๑
**หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตาม ภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศนี้
*** ๓.การรับสมัคร
๓.๑ วันเวลาและสถานที่สมัคร
ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายอำนวยการ เทศบาลตำบลอุโมงค์ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ เทศบาลตำบลอุโมงค์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๙๘๓๒๓๔ ต่อ ๑๐๘ ในวันและเวลาราชการ
๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัครสอบ
๓.๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันและถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันเปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
๓.๒.๒ สำเนาทะเบียนแสดงผลการเรียน ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ พร้อมรับรองสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๕ ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน (นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย) จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๖ สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ พร้อมรับรองสำเนา
*** ๔.ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร จำนวน ๑๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ เมื่อมีการสมัครแล้ว
*** ๕. เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตรงตามที่กำหนดในประกาศรับสมัครนี้จริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการรับสมัครคัดเลือกให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น
*** ๖.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่สอบ ผลการสอบ
๖.๑ กำหนดปิดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ เทศบาลตำบลอุโมงค์ หรือ www.umongcity.go.th
๖.๒ สอบข้อเขียน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลอุโมงค์ (ศพอส.) หมู่ที่ ๕ ตำบลอุโมงค์ ดังนี้
- ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. สอบ ภาค ก
- ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. สอบ ภาค ข
ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ผู้สอบเข้าห้องสอบหลังจากเริ่มสอบไปแล้ว ๑๕ นาที ยกเว้นกรณีที่กรรมการคุมสอบพิจารณาแล้วว่าเป็นเหตุสุดวิสัย และได้เซ็นอนุมัติให้ในคำร้องขอเข้าห้องสอบ
๖.๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ ภาค ค ในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ เทศบาลตำบลอุโมงค์ หรือ www.umongcity.go.th
๖.๔ สอบ ภาค ค (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอปพร. เทศบาลตำบลอุโมงค์
๖.๕ ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
*** ๗.หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
- ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
- ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
- ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ๑๐๐ คะแนน
*** ๘.หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะภาค
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในแต่ละภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ หากไม่ผ่านภาคใดภาคหนึ่งจะถือว่าไม่ผ่านการสอบคัดเลือก เทศบาลจะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ที่มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ที่มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) เท่ากัน ก็ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ที่ลำดับสูงกว่า
*** ๙ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
เทศบาลตำบลอุโมงค์ จะประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ โดยจะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไว้ ๑ ปี นับแต่วันประกาศผลสอบ แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในตำแหน่งเดียวกันใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในตำแหน่งดังกล่าวในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
*** ๑๐.การบรรจุและแต่งตั้ง
๑. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
๒. ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว ต้องอยู่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งและปฏิบัติราชการในสังกัดเทศบาลตำบลอุโมงค์
๓. เทศบาลตำบลอุโมงค์ จะทำสัญญาจ้างพนักงานจ้างผู้สอบคัดเลือกได้ตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรียบร้อยแล้ว
๔. ระยะเวลาในการจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ มีสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน ๔ ปี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน