ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 454 วันที่ประกาศ : 1 ก.ย. 2563 ไฟล์ : ดาวโหลด
news%20system/ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง   รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

... ด้วยเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตำแหน่งผู้ช่วยครู (ปฐมวัย) เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ จำนวน ๑ อัตรา และ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินและธุรการโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ จำนวน ๑ อัตรา
... อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒มาตรา ๑๕มาตรา ๒๓ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน (ก.ท.จ.) ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ข้อ ๑๘ และ ข้อ ๑๙ และประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่องการใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ จึงประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๓ รายละเอียด ดังนี้
๑. ประเภทและตำแหน่งที่สมัคร
๑.๑ ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานจ้างตามภารกิจ
๑.๑.๑ ตำแหน่งผู้ช่วยครู จำนวน ๑ อัตรา
๑.๑.๒ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และไม่เกิน ๖๐ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(๗)ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผู้สมัครตำแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน (ก.ท.จ.)
๒.๓ สำหรับพระภิกษุสามเณร ไม่สามารถสมัครและไม่อาจเข้ารับการคัดเลือกได้ ทั้งนี้ตามหนังสือของกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙ / ๒๕๑๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๒๑

๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ตามภาคผนวก ก และ ภาคผนวก ข
๔. วันเวลาและสถานที่สมัคร
ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ กองการศึกษา สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ เลขที่ ๒๓๔หมู่ที่ ๕ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 8 – 16 กันยายน๒๕63ในวันและเวลาราชการ หรือขอทราบรายละเอียดได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลอุโมงค์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๙๘๓๒๓๔ ต่อ๑๑9ในวันและเวลาราชการ
๕. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัครสอบ
๕.๑รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันและถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖เดือน (นับถึงวันเปิดรับสมัคร) จำนวน ๓รูป
๕.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน ๑ฉบับ
๕.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน ๑ฉบับ
๕.๔ ใบรับรองแพทย์ปริญญา ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๖(พ.ศ. ๒๕๒๖) ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน (นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกายถึงวันสมัคร) จำนวน ๑ ฉบับ
๕.๕สำเนาทะเบียนแสดงผลการเรียน ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ พร้อมรับรองสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๕.๖ สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ พร้อมรับรองสำเนา จำนวน ๑ฉบับ
5.๗ สำเนาเอกสารใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน (สำหรับตำแหน่งผู้ช่วยครู) จำนวน ๑ ฉบับ
๕.๘ให้ผู้สมัครรับรองว่าตนเองเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในการรับสมัครสอบคัดเลือกแล้วให้ถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้
๖. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร จำนวน ๑๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ เมื่อมีการสมัครแล้ว
๗.หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
หลักเกณฑ์และวิธีสรรหาและเลือกสรร แบ่งเป็น ๓ ภาค คะแนน ๒๐๐ คะแนน ดังนี้
- ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) โดยวิธีการสอบข้อเขียนรวม ๑๐๐ คะแนน
- ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ๑๐๐ คะแนน
รายละเอียดตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกตามเอกสาร (ผนวก ก) และ (ผนวก ข) แนบท้ายประกาศ
๘.เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.)รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ หากไม่ผ่านภาคใดภาคหนึ่งจะถือว่าไม่ผ่านการสอบคัดเลือก เทศบาลจะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ที่มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) ที่มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) เท่ากัน ก็ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ที่ลำดับสูงกว่า
๙.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันสอบคัดเลือก และประกาศผลการสอบคัดเลือก
เทศบาลตำบลอุโมงค์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และประกาศผลการสอบคัดเลือก ให้ทราบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และที่ เว็บไซต์ www.umongcity.go.thดังนี้
๙.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ภาค ก. และ ภาค ข. ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐น.เป็นต้นไป
๙.๒ กำหนดวันสอบข้อเขียน ภาค ก. และ ภาค ข. ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไปดังนี้
๙.๒.๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และ ภาคความรู้ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ผู้สอบเข้าห้องสอบหลังจากเริ่มสอบไปแล้ว ๑๕ นาที ยกเว้นกรณีที่กรรมการคุมสอบพิจารณาแล้วว่าเป็นเหตุสุดวิสัย และได้เซ็นอนุมัติให้ในคำร้องขอเข้าห้องสอบ
๙.๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป
๙.๔ กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
๙.๕ ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐น.เป็นต้นไป
๑๐. การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี
(๑)การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันได้โดยเรียงตามลำดับที่ผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ
(๒) จะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไว้เป็นเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชี
(๓) ผู้ที่ได้รับขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นี้ไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
- ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
- ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการภายในเวลาที่คณะกรรมการพนักงานจ้างกำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็นแต่มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์รับลงทะเบียนแจ้งให้ทราบกำหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับแต่วันที่ที่ทำการไปรษณีย์รับลงทะเบียน
- ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดที่จะบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่คัดเลือก
๑๑. การทำสัญญาจ้าง
ผู้สอบแข่งขันได้ เทศบาลตำบลอุโมงค์ จะทำสัญญาจ้างเมื่อได้รับความเห็นชอบจากก.ท.จ.ลำพูนหากผู้ใดได้ทราบข่าวเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพื่อให้สอบได้ โปรดแจ้งเทศบาลตำบลอุโมงค์ได้ทราบเพื่อจัดการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป