ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 121 วันที่ประกาศ : 28 ส.ค. 2563 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563

... ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 โดยให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือน เมษายน 2563 ขยายเวลาเป็นภายในเดือน สิงหาคม 2563 นั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด
... อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 46 มาตร 60 และมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และกฎกระทรวงการผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง พ.ศ.2562 จึงขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไป เฉพาะในปี พ.ศ.2563 ออกไปดังนี้
1.การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ขยายไปจนถึงเดือนกันยายน 2563
2.การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ขยายเวลา ดังต่อไปนี้
- งวดที่หนึ่ง ชำระภายในเดือนกันยายน 2563
- งวดที่สอง ชำระภายในเดือนตุลาคม 2563
- งวดที่สาม ชำระภายในพฤศจิกายน 2563
3.การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ที่มีภาษีค้างชำระไปจนถึงเดือนตุลาคม 2563
4.การแจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ค้างชำระ ให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา ขยายไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2563
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563

**** สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม ได้ที่ กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ โทร 0 5398 3234 ต่อ 123 ***