การบริหารจัดการน้ำเสียในตำบลอุโมงค์ การสำรวจข้อมูล/ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียและการจัดการน้ำเสีย

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 36 วันที่ประกาศ : 1 ต.ค. 2561 ไฟล์ : ดาวโหลด

... ในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ มีลำน้ำขนาดใหญ่ไหลผ่าน คือ ลำน้ำกวง ซึ่งพาดผ่านขอบเขตด้านตะวันออกของพื้นที่ โดยน้ำจะไหลลงมาจากทิศเหนือ จากจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านนิคมอุตสาหกรรมลำพูนแล้วเข้าสู่ตัวเมืองลำพูน เป็นลำน้ำที่มีน้ำไหลตลอดปี นอกจากแม่น้ำกวงแล้วยังมีลำน้ำเหมือง ปิงห่าง ซึ่งมีน้ำตลอดปี เพราะอยู่ในระบบชลประทาน โดยนำน้ำจาก ลำน้ำปิงเข้าสู่พื้นที่และแยกเป็นลำเหมืองสายเล็กสายน้อยเข้าสู่พื้นที่และแยกเป็นลำเหมืองสายเล็กสายน้อย เข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรม ส่วนหนึ่งเกษตรยังได้มีการเจาะน้ำบาดาล และบ่อน้ำตื่น ไว้อุปโภค บริโภค
... การจัดการน้ำเสียจากอาคารบ้านเรือน ตลาด หรืออาคารพาณิชย์ ได้แก่ น้ำที่ใช้ชำระล้างสิ่งต่างๆที่ระบายออกมาจากบ้านเรือนหรืออาคาร เช่น น้ำอาบ น้ำจากห้องครัว จากการซักเสื้อผ้า จากส้วมชักโครก จากการล้างภาชนะ น้ำส่วนใหญ่ข้างต้นนี้จะระบายจากอาคารไปสู่พื้นดิน แล้วจะค่อยๆซึมหมดในฤดูร้อน ในงบประมาณปี 2549 เป็นต้นไป เทศบาลตำบลอุโมงค์ ได้ตราเทศบัญญัติเกี่ยวกับการติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อบำบัดน้ำเสียที่มาจากสถานประกอบ ครัวเรือน สำหรับน้ำจากส้วมจะมีการเก็บกักในระบบบ่อเกรอะ บ่อซึม เพื่อดักสิ่งปฏิกูลและไขมันเอาไว้ปล่อยไว้ส่วนอื่นๆ ก่อนจะระบายออกสู่ท่อน้ำสาธารณะ แต่ในอนาคตเทศบาลมีโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ เพื่อบำบัดน้ำเสีย โดยให้น้ำเสียทั้งหมดลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ เพื่อส่งไปสถานบำบัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อแหล่งน้ำสาธารณะต่อไป