เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 90 วันที่ประกาศ : 7 ส.ค. 2563 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

... วันนี้ ( ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ) เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธานพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับครัวเรือนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โดยมี นางฤทัยรัตน์ ขัดริ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นผู้กล่าวรายงาน มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่ม องค์กร เป็นผู้แทนเข้ารับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานฯ จำนวน ๗๐ ชุด
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการประสานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อขอพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักให้ประชาชนเพื่อปลูกผักไว้กินเอง โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้แก่ระดับครัวเรือน ลดค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตของประชาชน และสร้างรายได้ระยะสั้น ทั้งระดับครัวเรือน โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการดำรงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ
... สำหรับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ นั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุรี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการจัดตั้งฯ เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธุ์เพ็ญศิริ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพันธุ์พืชให้เกษตรกรมีพันธุ์พืชที่ดี ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรด้านพันธุ์พืช ทนทานต่อโรคและแมลง ได้ผลผลิตที่ดี และเพื่อมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ไปช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพิบัติและพระราชทานแก่ราษฎรทั่วไป

#ไม่ว่าวันไหนๆก็รักอุโมงค์
#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
โทร 0 5398 3234 ต่อ 121