Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

img1 img2 img3

ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านชัยสถาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลอุโมงค์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านชัยสถาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลอุโมงค์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้เขียน :นิติพงษ์ จันต๊ะราชา
เข้าชม : 30
วันที่ประกาศ : 2020-05-18
ไฟล์ : เปิดไฟล์

      
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านชัยสถาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลอุโมงค์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
ตามประกาศ เทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านชัยสถาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลอุโมงค์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น
ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านชัยสถาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลอุโมงค์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียร์ คอนสตรัคชั่น (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓(นางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์