Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

img1 img2 img3

ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์
เรื่อง การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
ในทุกกระบวนงานของเทศบาลตำบลอุโมงค์
ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในทุกกระบวนงานของเทศบาลตำบลอุโมงค์
ผู้เขียน :สมพร สุยะ
เข้าชม : 71
วันที่ประกาศ : 2020-03-27
ไฟล์ : เปิดไฟล์

      .. ตามที่ เทศบาลตำบลอุโมงค์ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาตหรือผู้ยื่น ขอจดทะเบียนหรือจดแจ้ง หรือผู้แจ้ง รวมทั้งการขอสำเนาเอกสารข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่เทศบาลตำบลอุโมงค์รับผิดชอบ และการดำเนินการอื่นใด โดยกำหนดให้ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ/หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา นั้น
เพื่อให้เป็นไปตาม มติคณะรัฐมนตรี ในการประชุม เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) จึงขอประกาศยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในทุกกระบวนงานของเทศบาลตำบลอุโมงค์ ดังต่อไปนี้
1.ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ
/หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน จากผู้รับบริการ เว้นแต่กรณีผู้รับบริการ นำเอกสารมาติดต่อราชการด้วยความสมัครใจเอง
2. กรณีที่มีความจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารตามข้อ 1 ให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาล เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าว
3. กรณีมอบอำนาจ ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และเป็นหน้าที่ของผู้รับบริการต้องจัดเตรียมมาให้พร้อมในการขอรับบริการ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน