ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ผู้เขียน : นิติพงษ์ จันต๊ะราชา เข้าชม : 200 วันที่ประกาศ : 11 ธ.ค. 2562 ไฟล์ : ดาวโหลด

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบิรหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562