Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

img1 img2 img3


ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานภายในสำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์และโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานภายในสำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์และโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้เขียน :นิติพงษ์ จันต๊ะราชา
เข้าชม : 17
วันที่ประกาศ : 2019-10-21
ไฟล์ : เปิดไฟล์

      
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานภายในสำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์และโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

ตามที่ เทศบาลตำบลอุโมงค์ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานภายในสำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์และโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
คอมพิวเตอร์(๔๓.๒๑.๑๕.๐๐ ) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพีเอ็น ซิสเต็มส์ แอนด์ เซอร์วิส (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ทนงศักดิ์ รัตนโสภณ ทนงศักดิ์ รัตนโสภณ
(นายทนงศักดิ์ รัตนโสภณ)

ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์