Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

img1 img2 img3

การลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ใหม่ 
เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564
ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ใหม่ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564
ผู้เขียน :สมพร สุยะ
เข้าชม : 111
วันที่ประกาศ : 2019-10-21
ไฟล์ : เปิดไฟล์

      ... ตามความนัยข้อ 7 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 ให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณถัดไป และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ตนมีภูมิลำเนา ณ สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน 2562
ช่วงที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนกันยายน 2563
ทั้งนี้ ในเดือนธันวาคม 2562 จะมีการงดการลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564
... ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลอุโมงค์ ทั้งรายใหม่และรายที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ใหม่ (ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่แต่ยังไม่ได้แจ้งลงทะเบียนต่อเทศบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลในการเสนอของบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การยื่นคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามความนัยข้อ 7 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ให้ผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไปมาลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ (ทั้งรายใหม่หรือย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่)
ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์
3. มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ผู้ที่เกิดก่อน 2 กันยายน 2504) ซึ่งได้ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

ขั้นตอนการยื่นคำขอ
1.ให้ผู้สูงอายุขอรับแบบคำขอและยื่นคำขอด้วยตนเองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด
2. ยื่นคำขอพร้อมหลักฐานพร้อมสำเนา ที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องดังต่อไปนี้
2.1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ
2.2) สำเนาทะเบียนบ้านทะเบียนบ้าน
2.3) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
การยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุยื่นคำขอลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง หรือในกรณีที่มีความจำเป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนด้วยตนเองได้อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนก็ได้ โดยมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจมาแสดง ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2562 และ วันที่ 3 มกราคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลอุโมงค์ ตั้งแต่เวลา ๐8.3๐ - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ
เทศบาลตำบลอุโมงค์ จะดำเนินการประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลอุโมงค์ ที่ได้มาลงทะเบียนในแต่ละเดือนภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไปโดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ โดยเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2560
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

1755

1755

1755