ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ 5,7,8 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้เขียน : นิติพงษ์ จันต๊ะราชา เข้าชม : 199 วันที่ประกาศ : 16 ก.ย. 2562 ไฟล์ : ดาวโหลด

( สำเนา )
ประกาศ เทศบาลตำบลอุโมงค์
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ ๕,๗,๘ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
........................................................................................


ตามประกาศ เทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ ๕,๗,๘ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒เนื่องจาก เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาเทศบาลตำบลอุโมงค์ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว


ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒


(นายทนงศักดิ์ รัตนโสภณ)


ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่


นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์สำเนาถูกต้อง

(นาย ปัญญา เขียมสุวรรณ)
นักบริหารงานคลัง
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒
โดย นาย ปัญญา เขียมสุวรรณ นักบริหารงานคลัง