ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน บริเวณโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ บ้านอุโมงค์ หมู่ ๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ราคากลางตามไฟล์แนบ)

ผู้เขียน : นิติพงษ์ จันต๊ะราชา เข้าชม : 207 วันที่ประกาศ : 4 ก.ย. 2562 ไฟล์ : ดาวโหลด

ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน บริเวณโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ บ้านอุโมงค์ หมู่ ๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

ตามที่ เทศบาลตำบลอุโมงค์ ได้มีโครงการ จ้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน บริเวณโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ บ้านอุโมงค์ หมู่ ๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน(๗๒.๑๒.๑๑.๐๓ ) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นาย กุย สินธุยา (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


ประกาศ ณ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ทนงศักดิ์ รัตนโสภณ
(นายทนงศักดิ์ รัตนโสภณ)
ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์