ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562

ผู้เขียน : ธุรการกลางสภา เข้าชม : 366 วันที่ประกาศ : 22 ส.ค. 2562 ไฟล์ : ดาวโหลด

งานกิจการสภา ได้กำหนดนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ในวาระสองและสาม ในวันที่ 26 สิงหาคม ๒๕62 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน