Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

img1 img2 img3

เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ บ้านป่าลาน หมู่ที่ ๖ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ประเภท : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง : เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ บ้านป่าลาน หมู่ที่ ๖ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้เขียน :นิติพงษ์ จันต๊ะราชา
เข้าชม : 59
วันที่ประกาศ : 2019-07-30
ไฟล์ : เปิดไฟล์

      
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ บ้านป่าลาน หมู่ที่ ๖ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
ตามที่ เทศบาลตำบลอุโมงค์ ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ บ้านป่าลาน หมู่ที่ ๖ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
งานบริการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาอนเกประสงค์ บริเวณ บ้านป่าลาน หมู่ที่ ๖ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางปิยาภรณ์ กันทะอุโมงค์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๙,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ทนงศักดิ์ รัตนโสภณ
(นายทนงศักดิ์ รัตนโสภณ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์