Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

img1 img2 img3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินและขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวกันตก บริเวณ หมู่ที่ ๔ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ประเภท : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินและขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวกันตก บริเวณ หมู่ที่ ๔ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้เขียน :นิติพงษ์ จันต๊ะราชา
เข้าชม : 68
วันที่ประกาศ : 2019-07-18
ไฟล์ : เปิดไฟล์

      
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินและขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวกันตก บริเวณ หมู่ที่ ๔ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

ตามที่ เทศบาลตำบลอุโมงค์ ได้มีโครงการ จ้างจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินและขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวกันตก บริเวณ หมู่ที่ ๔ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
งานบริการก่อสร้างกำแพงกันดินและขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวกันตก จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางปิยาภรณ์ กันทะอุโมงค์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ทนงศักดิ์ รัตนโสภณ
(นายทนงศักดิ์ รัตนโสภณ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์