Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

img1 img2 img3

ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ ๓,๔ และ ๘ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ ๓,๔ และ ๘ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้เขียน :นิติพงษ์ จันต๊ะราชา
เข้าชม : 72
วันที่ประกาศ : 2019-05-21
ไฟล์ : เปิดไฟล์

      
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ ๓,๔ และ ๘ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
ตามประกาศ เทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ ๓,๔ และ ๘ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ นั้น
งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่น ๆ (72.14.10.01) จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดวินทิตย์วัสดุภัณฑ์ (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๔๒,๖๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒


(นายทนงศักดิ์ รัตนโสภณ)
ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์