Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

img1 img2 img3

ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ถนนเลียบลำเหมืองเก้าศอก บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ถนนเลียบลำเหมืองเก้าศอก บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้เขียน :นิติพงษ์ จันต๊ะราชา
เข้าชม : 53
วันที่ประกาศ : 2019-04-26
ไฟล์ : เปิดไฟล์

      ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ถนนเลียบลำเหมืองเก้าศอก บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
ตามประกาศ เทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ถนนเลียบลำเหมืองเก้าศอก บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นั้น
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ถนนเลียบลำเหมืองเก้าศอก บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำพูนสุภาพรก่อสร้าง (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒(นายทนงศักดิ์ รัตนโสภณ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์