Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

img1 img2 img3

ขอเชิญประชาชนทั่วไป หรือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนภายนอก ร่วมประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญประชาชนทั่วไป หรือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนภายนอก ร่วมประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้เขียน :สมพร สุยะ
เข้าชม : 123
วันที่ประกาศ : 2018-11-19
ไฟล์ : เปิดไฟล์

      ... ขอเชิญประชาชนทั่วไป หรือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนภายนอก ร่วมประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน คลิกที่นี่เพื่อร่วมประเมิน https://itas.nacc.go.th/go/eit/hbattf
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 27 - 30 พฤศจิกายน 2561 นี้
???????? ทุกการประเมินจากท่าน....จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยสะท้อนคุณภาพ ประสิทธิภาพ และระบบการปฏิบัติงาน รวมทั้งความโปร่งใสของเทศบาลตำบลอุโมงค์ ภารกิจหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่
..........
???????????? ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก คือ บุคคลภายนอก นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ที่มารับบริการหรือมาติดต่องานราชการต่าง ๆ กับ เทศบาลตำบลอุโมงค์ อาทิ
- ผู้มาเสนองานจัดซื้อ จัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก
- ผู้ที่ขอรับการสนับสนุน
- ผู้ชำระภาษีโรงเรือน
ในช่วงการขอรับบริการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ขอเชิญท่านหรือตัวแทนหน่วยงานบริษัท หน่วยงานของรัฐ
#ร่วมตอบแบบประเมินประสิทธิภาพด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 27 - 30 พฤศจิกายน 2561
✍️✍️ ข้อมูลในการตอบครั้งนี้ไม่มีการนำไปเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของท่านและการตอบของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยจะนำไปวิเคราะห์ในภาพรวมเท่านั้น ไม่มีการแสดงผลการตรวจสอบรายบุคคลแต่อย่างใด
ขอขอบคุณที่ท่านสละเวลาให้ความร่วมมือตอบแบบประเมินในครั้งนี้
## ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลอุโมงค์ ##

1534