... โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี ๒๕๖๑ ระดับประเทศ

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 270 วันที่ประกาศ : 18 ก.ย. 2561 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/... โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี ๒๕๖๑ ระดับประเทศ

... วันนี้ ( ๑๘ ก.ย.๖๑ ) ที่ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายประทีป การมิตรี นายอำเภอเมืองลำพูน, นายขยัน วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนชุมชน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี ๒๕๖๑ ระดับประเทศ นำโดยนายอลงกต ศรีวิจิตรกมล ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษาแวดล้อมศึกษา กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ในระดับประเทศ เพื่อตัดสินผู้ชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
... ทั้งนี้ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (zero waste school) เป็นโครงการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน โรงเรียนปลอดขยะที่ดำเนินการเรียน การสอน และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านการลด คัดแยก และนำกลับขยะมาใช้ประโยชน์ และได้คัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะผ่านเข้ารอบระดับประเทศ ซึ่งโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ ได้ผ่านเข้ารอบ โรงเรียนปลอดขยะ (zero waste school) ระดับประเทศ