Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

img1 img2 img3

ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาสนามกีฬาและห้องน้ำ บริเวณร้านค้าชุมชน หมู่ที่ ๖ บ้านป่าลาน ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาสนามกีฬาและห้องน้ำ บริเวณร้านค้าชุมชน หมู่ที่ ๖ บ้านป่าลาน ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้เขียน :นิติพงษ์ จันต๊ะราชา
เข้าชม : 52
วันที่ประกาศ : 0000-00-00
ไฟล์ : เปิดไฟล์

      ตามประกาศ เทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาสนามกีฬาและห้องน้ำ บริเวณร้านค้าชุมชน หมู่ที่ ๖ บ้านป่าลาน ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นั้น
งานบริการก่อสร้างอาคารสนามกีฬา(๗๒.๑๔.๑๓.๐๑ ) โครงหลังคาสนามกีฬาและห้องน้ำ บริเวณร้านค้าชุมชน จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ หจก. ต้นกล้ากรุ๊ป ป่าซาง (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
(นายขยัน วิพรหมชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์