Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

img1 img2 img3

เทศบาลตำบลอุโมงค์ดำเนินงานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา บริเวณ ภายในโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รายละเอียดราคากลางตามไฟล์แนบ)
ประเภท : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง : เทศบาลตำบลอุโมงค์ดำเนินงานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา บริเวณ ภายในโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รายละเอียดราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้เขียน :นิติพงษ์ จันต๊ะราชา
เข้าชม : 26
วันที่ประกาศ : 2018-04-11
ไฟล์ : เปิดไฟล์

       ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา บริเวณ ภายในโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ------------------------------------------------------------ ตามที่ เทศบาลตำบลอุโมงค์ ได้มีโครงการ จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา บริเวณ ภายในโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น งานก่อสร้างระบบประปา(๗๒.๑๔.๑๑.๒๑ ) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นางปิยาภรณ์ กันทะอุโมงค์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ ขยัน วิพรหมชัย (นายขยัน วิพรหมชัย) นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ ------------------------------------------------------------ รายละเอียดโครงการก่อสร้าง ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา บริเวณ ภายในโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ปริมาณงาน ตามแบบเทศบาลกำหนด งบประมาณก่อสร้าง 283,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) สัญญาเลขที่ 21/2561 ลงวันที่ 11 เมษายน 2561 วันเริ่มสัญญา 12 เมษายน 2561 วันสิ้นสุดสัญญา 11 พฤษภาคม 2561 ผู้รับจ้าง นางปิยาภรณ์ กันทะอุโมงค์ งบประมาณก่อสร้างโดย เทศบาลตำบลอุโมงค์