เทศบาลตำบลอุโมงค์ดำเนินงานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา บริเวณ ภายในโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รายละเอียดราคากลางตามไฟล์แนบ)

ผู้เขียน : นิติพงษ์ จันต๊ะราชา เข้าชม : 169 วันที่ประกาศ : 11 เม.ย. 2561 ไฟล์ : ดาวโหลด


ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา บริเวณ ภายในโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
------------------------------------------------------------

ตามที่ เทศบาลตำบลอุโมงค์ ได้มีโครงการ จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา บริเวณ ภายในโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
งานก่อสร้างระบบประปา(๗๒.๑๔.๑๑.๒๑ ) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นางปิยาภรณ์ กันทะอุโมงค์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑


ขยัน วิพรหมชัย
(นายขยัน วิพรหมชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์


------------------------------------------------------------
รายละเอียดโครงการก่อสร้าง
ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา
บริเวณ ภายในโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ 1
ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ปริมาณงาน ตามแบบเทศบาลกำหนด
งบประมาณก่อสร้าง 283,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
สัญญาเลขที่ 21/2561 ลงวันที่ 11 เมษายน 2561
วันเริ่มสัญญา 12 เมษายน 2561 วันสิ้นสุดสัญญา 11 พฤษภาคม 2561
ผู้รับจ้าง นางปิยาภรณ์ กันทะอุโมงค์
งบประมาณก่อสร้างโดย เทศบาลตำบลอุโมงค์