Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

img1 img2 img3

รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาโครงการหารายได้ระหว่างปิดภาคเรียน
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประจำปี 2561
ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาโครงการหารายได้ระหว่างปิดภาคเรียน เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประจำปี 2561
ผู้เขียน :สมพร สุยะ
เข้าชม : 106
วันที่ประกาศ : 2018-03-16
ไฟล์ : เปิดไฟล์

      .. รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาโครงการหารายได้ระหว่างปิดภาคเรียน เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประจำปี 2661 *************************************** ตำแหน่งที่รับสมัคร และอัตราค่าตอบแทน รับสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม“หารายได้ระหว่างปิดภาคเรียน เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประจำปี 2561” ดังนี้ 1.งานส่งเสริมการเกษตร 2.งานจัดเก็บและการสำรวจข้อมูล 3.งานการศึกษาและวัฒนธรรม 4.งานสาธารณสุข 5.งานโครงการสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม รับสมัครนักเรียน/นักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 15 – 25 ปี จำนวน 5๐ คน ทำกิจกรรมโครงการระยะเวลา จำนวน 9 วัน อัตราค่าตอบแทน วันละ 200.- บาท (เวลาทำงาน 08.30 – 16.30 น.) คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ 1.เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี 2.เป็นผู้มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ 3.เป็นผู้มีความตั้งใจ มุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร และในการทำงาน 4.เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเข้าร่วมทำกิจกรรมได้ตลอดจนสิ้นสุดโครงการ 5.หากเข้าร่วมกิจกรรมของเทศบาลตำบลอุโมงค์อย่างสม่ำเสมอจะพิจารณาเป็นพิเศษ หลักฐานในการสมัคร 1.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 2.สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ 3.ให้นำบัตรประจำตัวนักเรียน มาแสดงในวันสมัคร 4.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป วันเวลาและสถานที่รับสมัคร สมัครด้วยตนเองพร้อมสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 19 – 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 (ในวันเวลาราชการ) ณ ห้องกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลอุโมงค์ กำหนดการ 1. ให้ผู้ที่มีคุณสมบัติและมีความสนใจสมัครจะเข้าร่วมกิจกรรมตามที่เทศบาลจัดขึ้น รับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2561 เป็นต้นไปที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลอุโมงค์ และนำมายื่นสมัครเข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเองพร้อมสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ และทำสัญญากับเทศบาลตำบลอุโมงค์ วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 และให้ผู้ที่มีรายเชื่อเข้ารับการปฐมนิเทศและประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในวันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคารอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เวลา 09.00 น. ผู้ที่ไม่มาถือว่าสละสิทธิ์ 3. ระยะเวลาทำงาน รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 – 19 เมษายน 2561 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 เม.ย. – 2 พ.ค. 2561 (ระยะเวลาการทำงานและจำนวนวันที่กำหนดใน ประกาศอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของแต่ละกิจกรรม)